МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТЫ

Мәслихат депутаты жалпы мемлекеттiк мүдделердi ескере отырып, тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiстегi халықтың еркiн бiлдiредi.

Депутат:

- мәслихаттың және өзi құрамына сайланған оның органының жұмысына қатысуға;

- өз округi сайлаушыларымен тұрақты байланыс жасауға, оларға мәслихаттың жұмысы, оның тұрақты комиссиялары мен өзге де органдарының қызметi, мәслихат шешiмдерiнiң орындалуы туралы, сондай-ақ өзінің депутаттық қызметінің барысы туралы, жылына кемінде бір рет хабарлап отыруға, мәслихат шешiмдерiнiң орындалуын ұйымдастыруға және бақылау жасауға қатысуға;

- сайлаушылардың өзiне келiп түскен өтiнiштерiн қарауға, азаматтарды жеке қабылдауды ұдайы жүргiзуге;

- тиісті әкімшілік-аумақтық бөліністе тұруға міндетті.

Мәслихаттың әрбір депутатына оның құқықтарының, ар-намысы мен абыройының қорғалуына кепілдік беріледі.

Мәслихат депутаты, қызметі мемлекеттік құпиялармен байланысты ұйымдарды қоспағанда, депутаттық қызмет мәселелері бойынша тиісті мәслихат аумағында орналасқан мемлекеттік органдарға, қоғамдық бірлестіктер мен мемлекеттік ұйымдарға кедергісіз кіруге құқылы.

Мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің және мемлекеттік ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазымды адамдары мәслихат депутаттарын кідіріссіз қабылдауға және оларға жүктелген өкілеттіктерді жүзеге асыруда қажетті жәрдем беруге міндетті.

 

 

ДЕПУТАТ МАСЛИХАТА

Депутат маслихата выражает волю населения соответствующих административно-территориальных единиц с учетом общегосударственных интересов.

Депутат обязан:

- участвовать в работе маслихата и его органа, в состав которого он избран;

- поддерживать постоянную связь с избирателями своего округа, не реже одного раза в год информировать их о работе маслихата, деятельности его постоянных комиссий и иных органов, исполнении решений маслихата, а также о ходе своей депутатской деятельности, участвовать в организации и контроле за исполнением решений маслихата;

- рассматривать поступившие к нему обращения избирателей, регулярно вести личный прием граждан;

- проживать в соответствующей административно-территориальной единице.

Каждому депутату маслихата гарантируется защита его прав, чести и достоинства.

Депутат маслихата вправе по вопросам депутатской деятельности беспрепятственно посещать государственные органы, общественные объединения и государственные организации, расположенные на территории соответствующего маслихата, за исключением организаций, деятельность которых связана с государственными секретами.

Руководители и другие должностные лица государственных органов, общественных объединений и государственных организаций обязаны безотлагательно принимать депутатов маслихата и оказывать им необходимое содействие в осуществлении возложенных на них полномочий.

1

 

almuhambetov

Көлкебаев Талғат Омарбекұлы
Мәртөк аудандық
мәслихатының хатшысы

 

      Телефон доверия

ГУ «Аппарат Мартукского районного маслихата»   сообщает телефон         доверия для обращения по вопросам нарушений норм антикоррупционного законодательства, Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» и Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан работниками аппарата районного маслихата: