МӘРТӨК АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ
ШЕШІМІ

2022 жылғы 31 наурыз № 111

Мәртөк ауданының Қоғамдық
кеңесінің құрамын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 2 қарашадағы «Қоғамдық кеңестер туралы» Заңының 9 бабының 8 тармағына және Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 26 ақпандағы №69 бұйрығы менбекітілген Қоғамдық кеңес туралы үлгілік ереженің 32 бабынасәйкес, Мәртөк аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Мәртөк ауданының Қоғамдық кеңесініңқұрамы қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Мәртөк аудандық мәслихатының
хатшысыТ.Көлкебаев

Мәртөк ауданының Қоғамдық кеңесінің
құрамы

1. Балгазин Қожай Қамашұлы – «Қазақ соқырлар қоғамы» ҚБ Мәртөк аумақтық бастауыш ұйымының төрағасы, 2-ші топ мүгедек, Мәртөк ауылы;

2. Быстров Михаил Иванович – «Алдияр и Б» ш/қ басшысы, Ақмоласай ауылы;

3. Гончарюк Виктор Иванович – Мәртөк ауданы «Свитанка» украин этномәдени бірлестігінің жетекшісі,«БатысМұңайӨнімдері» ЖШС басшысы, Мәртөк ауылы;

4. Закирзянова Амина Раимовна – Қоғам белсендісі, спорт ардагері, Мәртөк ауылы;

5. Изтлеуов Хабдула Шауманович – Қоғам белсендісі, зейнеткер, Қаратоғай ауылы;

6. КойшыбаевСабыржан Махамбетович – Кәсіпкер, Сарыжар ауылы;

7. Саринов Шамиль Михайлович – Қоғам белсендісі, зейнеткер, Мәртөк ауылы;

8. Темірболат Аманжол Қанатұлы – Қоғам белсендісі, зейнеткер, Мәртөк ауылы;

9. Усенов Асылбек Мурзагалиевич – Кәсіпкер, «Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының «Бастау» жобасының бизнес-тренері, Мәртөк ауылы;

10. Шек Анатолий Николаевич – Мәртөк ауданы кәрістер этномәдени бірлестігінің мүшесі, Мәртөк ауылы.

------------

РЕШЕНИЕ
МАРТУКСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

31 марта 2022 года № 111

Об утверждении состава Общественного
совета Мартукского района

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», пунктом 8 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «Об общественных советах» и пунктом 32 Типового положения об Общественном совете, утвержденноеприказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №69, Мартукский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить состав Общественного совета Мартукского района согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Секретарь Мартукского районного
маслихатаТ.Көлкебаев

Состав
Общественного совета Мартукского района

1. Балгазин Кожай Қамашевич– Председатель Мартукской первичной организации ОО «Казахское общество слепых», инвалид 2-ой группы, село Мартук;

2. Быстров Михаил Иванович – Глава к/х «Алдияр и Б», село Акмоласай;

3. Гончарюк Виктор Иванович – Руководитель украинского этнокультурного объединения «Свитанка» Мартукского района, директор ТОО «Батыс Мұңай Өнімдері», село Мартук;

4. Закирзянова Амина Раимовна – Ветеран спорта, село Мартук;

5. Изтлеуов Хабдула Шауманович – Пенсионер, село Каратогай;

6. Койшыбаев Сабыржан Махамбетович – Предприниматель, село Сарыжар;

7. Саринов Шамиль Михайлович – Пенсионер, село Мартук;

8. Темірболат Аманжол Қанатұлы – Пенсионер, село Мартук;

9. Усенов Асылбек Мурзагалиевич – Предприниматель, бизнес-тренер проекта «Бастау» Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен», село Мартук;

10. Шек Анатолий Николаевич– Член корейского этнокультурного объединения Мартукского района, село Мартук.

------------------

------

Мәртөк ауданының Қоғамдық кеңес мүшелерін сайлау жөнінде конкурс өткізу туралы хабарландыру

Жұмыс тобы, коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері мен азаматтар арасында Мәртөк ауданының Қоғамдық кеңес мүшелерін сайлау жөнінде конкурс өткізілетіндігі туралы хабарлайды.
Мәртөк ауданының Қоғамдық кеңесінің сандық құрамы мемлекеттік органдардың, коммерциялық емес ұйымдардың өкілдерінен және азаматтар қатарынан 10 адамды құрайды.
Қазақстан Республикасының он сегіз жасқа толған, тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде тұрақты тұратын азаматы Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидат бола алады.
Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидаттың:
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы болмауы;
- сот заңда белгіленген тәртіппен сыбайлас жемқорлық қылмыс және (немесе) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауда кінәлі деп танылмаған болуы;
- психикалық, мінез-құлықтық, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты бұзылушылықтардың (аурулардың) себебі бойынша психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымдарда есепте тұрмауы тиіс.
Конкурсқа қатысу үшін:
1) кандидатураны Қоғамдық кеңестің құрамына ұсыну туралы коммерциялық емес ұйымның жазбаша ұсынысы және (немесе) азаматтың өтініші;
2) өмірбаян деректері көрсетіле отырып, кандидаттың кәсіптік және (немесе) қоғамдық қызметі туралы мәліметтер;
3) сотталғандығының болуы не болмауы туралы анықтама;
4) психикалық, мінез-құлықтық, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты бұзылушылықтардың (аурулардың) болуы не болмауы туралы анықтама ұсынылады.
Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидат 3) және 4) тармақшаларында көзделген анықтамаларды өз бетінше немесе өзінің қатысуымен Қоғамдық кеңес құрылатын мемлекеттік органның көрсетілген анықтамаларды ақпараттық жүйелерден талап етіп алдыруына жазбаша келісуі арқылы ұсынады.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар, коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері 2022 жылғы 2-15 ақпан аралығында 030600, Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Мәртөк ауылы, Сейфуллин көшесі, 36 үй мекенжайы бойынша құжаттарды қолма-қол тапсырады немесе Мәртөк аудандық мәслихатының Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. электрондық мекенжайына жібереді.
Анықтамалар үшін телефон: /71331/21-4-83.

---------------------

Объявление
о проведении конкурса по избранию членов Общественного совета Мартукского района

Рабочая группа сообщает о проведении конкурса по избранию членов Общественного совета Мартукского района среди представителей некоммерческих организаций и граждан.
Количественный состав Общественного совета Мартукского района составляет 10 человек из числа представителей государственных органов, некоммерческих организаций и граждан.
Кандидатом в члены Общественного совета может быть гражданин Республики Казахстан, достигший восемнадцати лет, постоянно проживающий в пределах соответствующей административно- территориальной единицы.
Кандидат в члены Общественного совета не должен:
- иметь судимость, которая не погашена или не снята в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
- быть в установленном законом порядке признанным судом виновным в совершении коррупционного преступления и (или) коррупционного правонарушения;
- состоять на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.
Для участия в конкурсе представляются:
1) письменное предложение некоммерческой организации и (или) заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета;
2) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата с указанием автобиографических данных;
3) справка о наличии либо отсутствии судимости;
4) справка о наличии либо отсутствии психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.
Кандидат в члены Общественного совета представляет справки, предусмотренные подпунктами 3) и 4), самостоятельно или посредством письменного согласия на истребование указанных справок государственным органом, с участием которого образуется Общественный совет, из информационных систем.
Граждане, представители некоммерческих организаций, желающие принять участие в конкурсе, со 2 по 15 февраля 2022 года подают нарочно документы по адресу: 030600, Актюбинская область, Мартукский район, село Мартук, улица Сейфуллина, дом 36 или направляют на электронный адрес Мартукского районного маслихата: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Телефон для справок: /71331/21-4-83.

---------------------

 

Мәртөк ауданының Қоғамдық кеңесін қалыптастыру жөніндегі
жұмыс тобының құрамы

Мемлекеттік орган өкілдері:

1) Көлкебаев Талғат Омарбекұлы – аудандық мәслихат хатшысы;

2) Қадыров Асылхан Бекболатұлы – аудандық мәслихаттың аппарат басшысы.

Коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері мен азаматтар:

3) Абдуллин Бердіқұл Тайбасұлы – зейнеткер;

4) Қарылғашева Райгүл Есімханқызы – Ақтөбе облысы Кәсіпкерлер палатасы аудандық филиалының директоры;

5) Ониськова Елена Брониславовна – аудандық «Мәртөк тынысы» газетінің бас редакторы;

6) Шакиров Ильдар Фаритович – Балалар шығармашылық орталығының директоры («Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының Ақтөбе облыстық ұйымы» ҚБ филиалы – Мәртөк аудандық ұйымынан ұсынылған).

-------

Состав рабочей группы
по формированию Общественного совета Мартукского района

Представители государственного органа:

1) Көлкебаев Талғат Омарбекұлы – секретарь районного маслихата;

2) Кадыров Асылхан Бекбулатович – руководитель аппарата районного маслихата.

Представители некоммерческих организаций, граждане:

3) Абдуллин Бердикул Тайбасович – пенсионер;

4) Карылгашева Райгуль Есимхановна – директор районного филиала Палаты предпринимателей Актюбинской области;

5) Ониськова Елена Брониславовна – главный редактор районной газеты «Мәртөк тынысы»;

6) Шакиров Ильдар Фаритович – директор Центра детского творчества (выдвинут от Мартукской районной организации – филиала ОО «Актюбинская областная организация Казахстанского отраслевого профессионального союза работников образования и науки»).

--------------

 

Мәртөк ауданының Қоғамдық кеңесін қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының мүшелерін іріктеу бойынша конкурс өткізу туралыхабарландыру

Мәртөк аудандық мәслихаты, Мәртөк ауданының Қоғамдық кеңесін азаматтық қоғамнан қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының мүшелерін іріктеу бойыншаконкурс өткізілетіндігі туралы хабарлайды.
Жұмыс тобының сандық құрамы 6 адамды құрайды, оның ішінде: 2 – мемлекеттік органдар өкілдерінен, 4 – коммерциялық емес ұйымдар өкілдері мен азаматтар қатарынан.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар, коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері мынадай құжаттарды қолма-қол береді немесе электрондық мекенжайына жібереді:
1) бекітілген нысан бойынша кандидатураны жұмыс тобының құрамына ұсыну туралы азаматтың өтініші;
2) кандидатураны (бар болған кезде) жұмыс тобының мүшесіне ұсыну туралы коммерциялық емес ұйымның жазбаша ұсынысы;
3) кандидаттың кәсіптік және (немесе) қоғамдық қызметі туралы мәліметтер;
4) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі.
Құжаттар 2022 жылғы 12-16 қаңтар аралығында Мәртөк ауылы, Сейфуллин көшесі, 36 үй, 12 кабинет мекенжайы бойынша жұмыс күндері сағат 08.00-ден 17.30-ға дейін қабылданады. Электрондық пошта мекенжайы: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., анықтамалар үшін телефон: /71331/21-4-83.

Азаматтың өтініші (нысан).

Байқаушылар тізімін қалыптастыру үшін іріктеу өткізу туралы хабарландыру

 

Мәртөк аудандық мәслихаты, үкіметтік емес ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының, мемлекеттік органдардың және халықаралық ұйымдардың өкілдері болып табылатын дауыс беру құқығы жоқ байқаушылар жұмыс тобының отырыстарына қатысуға жіберілетінін хабарлайды.
Жұмыс тобының отырысына байқаушы ретінде қатысу үшін байқаушы болуға ниет білдірген тұлға бекітілген нысан бойынша Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының мүшелерін іріктеу бойынша конкурсқа байқаушы ретінде қатысуға өтінішті Мәртөк аудандық мәслихатына береді немесе электрондық поштасына жібереді.
Құжаттар 2022 жылғы 12-16 қаңтар аралығында Мәртөк ауылы, Сейфуллин көшесі, 36 үй, 12 кабинет мекенжайы бойынша жұмыс күндері сағат 08.00-ден 17.30-ға дейін қабылданады. Электрондық пошта мекенжайы: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., анықтамалар үшін телефон: /71331/21-4-83.

Байқаушының өтініші (нысан).

Объявление
о проведении конкурса по отбору членов Рабочей группы по формированию Общественного совета Мартукского района

 

Мартукский районный маслихат сообщает о проведении конкурса по отбору членов Рабочей группы по формированию Общественного совета Мартукского района от гражданского общества.
Количественный состав Рабочей группы составляет 6 человек, в том числе из числа представителей государственных органов – 2, некоммерческих организаций и граждан – 4.
Граждане, представители некоммерческих организаций, желающие принять участие в конкурсе, подаютнарочно или направляют на электронный адрес следующие документы:
1)заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав Рабочей группы по утвержденной форме;
2)письменное предложение некоммерческой организации о выдвижении кандидатуры(при наличии) в члены рабочей группы;
3) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата;
4) копию удостоверения личности гражданина Республики Казахстан.
Документы принимаются с 12 по 16 января 2022 года по адресу: село Мартук, улица Сейфуллина,дом 36, каб.12, с 08.00 до 17.30 часов в рабочие дни.Электронныйадрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., телефон для справок: /71331/21-4-83.

Ссылка: Заявление гражданина (форма).

 

Объявление
о проведении отбора по формированию списка наблюдателей

 

Мартукский районный маслихат сообщает, что к участию в заседаниях Рабочей группы допускаются наблюдатели без права голоса, являющиеся представителями неправительственных организаций, средств массовой информации, государственных органов, международных организаций.
Для присутствия на заседании Рабочей группы в качестве наблюдателя лицо, изъявившее желание быть наблюдателем, предоставляет в Мартукский районный маслихат либо отправляет на электронную почту заявление для участия в качестве наблюдателя на конкурс по отбору членов Рабочей группы по формированию Общественного совета, по утвержденной форме.
Документы принимаются с 12 по 16 января 2022 года по адресу: село Мартук, улица Сейфуллина,дом 36, каб.12, с 08.00 до 17.30 часов в рабочие дни.Электронныйадрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., телефон для справок: /71331/21-4-83.

Ссылка: Заявление наблюдателя (форма).

 

АРХИВ

1

 

almuhambetov

Көлкебаев Талғат Омарбекұлы
Мәртөк аудандық
мәслихатының хатшысы

 

      Телефон доверия

ГУ «Аппарат Мартукского районного маслихата»   сообщает телефон         доверия для обращения по вопросам нарушений норм антикоррупционного законодательства, Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» и Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан работниками аппарата районного маслихата: