Ақтөбе облысы Мәртөк аудандық мәслихатының шығып қалған комиссия мүшелерінің орнына сайлау комиссияларының жаңа мүшелерін сайлау туралы

ХАБАРЫ

            «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының (бұдан әрі - Сайлау туралы Конституциялық заң) 10-бабына сәйкес Ақтөбе облысының Мәртөк аудандық мәслихаты шығып қалған комиссия мүшелерінің орнынаучаскелік сайлау комиссияларының жаңа мүшелерін сайлаубойынша жұмыс басталғандығы туралы хабарлайды.

Учаскелік сайлау комиссияларының сандық құрамын учаскелердегі сайлаушылардың санына қарай қаланың аумақтық сайлау комиссиясы айқындады.

Сайлау комиссияларының өкілеттік мерзімі бес жылды құрайды.

Әрбір саяси партия тиісті сайлау комиссиясының құрамына бір кандидатура ұсынуға құқылы.

Саяси партия сайлау комиссиясының құрамына осы саяси партияның мүшелері болып табылмайтын кандидатураларды ұсынуға құқылы.

Саяси партиялардың ұсыныстары болмаған жағдайда, мәслихаттар сайлау комиссиясын өзге қоғамдық бірлестіктердің және жоғары тұрған сайлау комиссияларының ұсынысы бойынша сайлайды.

Саяси партиялар, өзге қоғамдық бірлестіктер, олардың құрылымдық бөлімшелері және қалыптастырылушы комиссияларға қатысты жоғары тұрған сайлау комиссиялары 2021 жылғы3 желтоқсаннанбастап 20желтоқсанға дейін мәслихатқа келесі құжаттарды тапсырады:

1) белгіленген нысан бойынша сайлау комиссияларының құрамына кандидатуралар туралы электрондық және қағаз форматтағы мәліметтер;

            2) тиiстi сайлау комиссияларының құрамына кандидаттарды ұсыну туралы саяси партияның, қоғамдық бiрлестiктiң немесе олардың филиалдарының 
(өкiлдiктерiнiң) шешiмi, жоғары тұрған сайлау комиссиясының шешiмiнен үзiндi көшiрме;

3) саяси партияны, қоғамдық бірлестікті немесе олардың филиалдарын (өкілдіктерін) тіркеу туралы  құжаттың көшірмесі;

4) кандидаттардың сайлау комиссиясының жұмысына қатысуға келісім беру туралы белгіленген нысан бойынша өтініштері.

Сайлау комиссияларының құрамына кандидатуралар туралы мәліметтердің нысандары, сайлау комиссияларының жұмысына қатысуға келісімі туралы кандидаттардың өтініштері мәслихат сайтында орналастырылғанhttp://martukmaslihat.kz/.   

Сайлау комиссиясының құрамына ұсынылатын адам Сайлау туралы Конституциялық заңның талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Сайлау комиссиясының мүшесi осы комиссияның құрамын қалыптастырған мәслихат орналасқан әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң аумағында тұруға тиiс.

Сайлау туралы Конституциялық заңның 23-бабының 3-тармағында көзделген сайлау учаскелерін құру жағдайларын қоспағанда, сайлау комиссиясы құрамының жартысынан көбі сол ұйымның қызметкерлері болмауға тиіс.

Бір сайлау комиссиясының құрамына жақын туыстары (ата-аналары, балалары, бала асырап алушылары, асырап алынған балалары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері (қарындастары), аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) кіре алмайды.    

Мәслихатқа қағаз форматта ұсынылатын барлық құжаттарға қол қойылуы, мөр басылуы және орындалған күні, орындаушының тегі, аты-жөні және оның телефон нөмірі көрсетілген орындаушы туралы белгіні қамтуы тиіс.

Сайлау комиссияларының құрамы бойынша ұсыныстарды қабылдау 2021 жылғы 20желтоқсанға дейін дүйсенбі –жұма күндері 08:00 – 17:30 сағат аралығында жүргізіледі, үзіліс сағат 12:00-ден 13:30-ге дейін.

Мәртөк аудандық мәслихат

Мәртөк аудандық мәслихатының хатшысы–Көлкебаев Талғат Омарбекұлы.

Мәслихаттың орналасқан жері: Мәртөк ауданы, Мәртөк ауылы, Сейфуллин көшесі, 36 үй.

Жауапты адам – ​​Кадыров Асылхан Бекболатұлы, каб. № 12, қалааралық телефон коды (871331), қызметтіктелефоны: 21-4-83, электрондық пошта мекенжайы: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">a.kadyrov@martukmaslihat.gov.kz.

Мәртөк аудандық мәслихатышығып қалған комиссия мүшелерінің орнына9 учаскелік сайлау комиссияларының жаңа мүшелерін сайлайды:

р/б

Сайлау учаскесінің нөмірі

Сайлау комиссиясының

орналасқан жері

Сайлау комиссиясы мүшелерінің саны

Сайлау комиссиясының шығып қалған мүшелерінің саны

Учаскелік сайлау комиссиялары 

1.

№ 277

Көкпекті ауылы, Школьная көшесі, 8, мектеп

5

2

2.

№ 278

Вознесеновка ауылы, Есет батыр көшесі, 18/1, мектеп

5

1

3.

№ 280

Первомайка ауылы, И.Тайманов көшесі, 14, ауылдық клуб

5

1

4.

№ 283

Байнассай ауылы, Бөгенбай батыр көшесі, 21, мектеп

5

1

5.

№ 284

Ақмоласай ауылы, А.Молдағұлова көшесі, 24, ауылдық клуб

5

2

6.

№ 289

Полтавка ауылы, Жастар көшесі, 27, ауылдық клуб

5

1

7.

№ 292

Кеңсахара ауылы, Болашақ көшесі, 17, мектеп

5

1

8.

№ 295

Аққайын ауылы, Ақбұлақ көшесі, 1А, мектеп

5

2

9.

№ 298

Бөрте ауылы, Абай көшесі, 32, мектеп

5

2

Мәртөк аудандық мәслихаты

-----------------

Кандидат туралы мәліметтердің Нысаны
Келісімі туралы өтініш
Формы Сведений о кандидатах и Заявл о согласии

СООБЩЕНИЕ

Мартукского районного маслихата Актюбинской области

об избрании новых членов избирательных комиссий вместо выбывших 

В соответствии со статьей 10 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» (далее – Конституционный закон о выборах) Мартукский районный маслихат Актюбинской области сообщает о начале работы поизбранию новых членов участковых избирательных комиссий вместо выбывших.

Количественный состав участковых избирательных комиссий определен территориальной избирательной комиссией района в зависимости от количества избирателей на участках.

Срок полномочий избирательных комиссий составляет пять лет.

Каждая политическая партия вправе представлять одну кандидатуру в состав соответствующей избирательной комиссии.

Политическая партия вправе представлять в состав избирательной комиссии кандидатуры, не являющиеся членами данной политической партии.

В случае отсутствия предложений политических партий маслихаты избирают избирательную комиссию по предложению иных общественных объединений и вышестоящих избирательных комиссий.

Политические партии, иные общественные объединения, их структурные подразделения и вышестоящие, по отношению к формируемым, избирательные комиссии с 3 декабря до 20 декабря 2021 года представляют в маслихат следующие документы:

1) сведения о кандидатурах в состав избирательных комиссий по установленной форме в электронном и бумажном формате;

2) выписку из решения политической партии, общественного объединения или их филиалов (представительств), вышестоящей избирательной комиссии о представлении кандидатов в состав соответствующих избирательных комиссий;

3) копию документа о регистрации политической партии, общественного объединения или их филиалов (представительств);

4) заявления кандидатов о согласии на участие в работе избирательной комиссии по установленной форме.

Формы сведений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, заявления кандидатов о согласии на участие в работе избирательных комиссий размещены на сайте маслихатаhttp://martukmaslihat.kz/.

Лицо, предлагаемое в состав избирательной комиссии, должно соответствовать требованиям Конституционного закона о выборах.

Член избирательной комиссии должен проживать на территории административно-территориальной единицы, в которой находится маслихат, сформировавший состав данной комиссии.

Более половины состава избирательной комиссии не должны быть работниками одной организации, за исключением случаев создания избирательных участков, предусмотренных пунктом 3 статьи 23 Конституционного закона о выборах.

В состав одной избирательной комиссии не могут входить близкие родственники (родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) или супруг (супруга).

Все документы, представляемые в маслихат в бумажном формате, должны быть подписаны, заверены печатью, и содержать дату исполнения, отметку об исполнителе, с указанием фамилии, инициалов и номера его телефона.

Прием предложений по составу избирательных комиссий осуществляется до 20 декабря 2021 года с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:30 часов, перерыв с 12:00 до 13:30 часов.

 

Мартукский районный маслихат

Көлкебаев Талғат Омарбекұлы – секретарь Мартукского районного маслихата.

Местонахождение маслихата: Мартукский район, село Мартук, ул. Сейфуллина, 36.

Ответственное лицо – Кадыров Асылхан Бекбулатович, каб. № 12, междугородний телефонный код (871331), номер служебного тел.: 21-4-83, адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Мартукский районный маслихат избирает новых членов 9 участковых избирательных комиссий вместо выбывших:

№ п/п

Номер

избирательного

участка

Местонахождение

избирательной комиссии

Количество членов избирательной комиссии

Количество выбывших членов избирательной комиссии

Участковые избирательные комиссии

1.

№ 277

село Кокпекты, улица Школьная, 8, школа

5

2

2.

№ 278

село Вознесеновка, улица Есет батыра, 18/1, школа

5

1

3.

№ 280

село Первомайка, улица И.Тайманова, 14, сельский клуб

5

1

4.

№ 283

село Байнассай, улица Богенбай батыра, 21, школа

5

1

5.

№ 284

село Акмоласай, улица А.Молдагуловой, 24, сельский клуб

5

2

6.

№ 289

село Полтавка, улица Жастар, 27, сельский клуб

5

1

7.

№ 292

село Кенсахара, улица Болашак, 17, школа

5

1

8.

№ 295

село Аккайын, улица Акбулак,1А, школа

5

2

9.

№ 298

село Борте, улица Абая, 32, школа

5

2

Мартукский районный маслихат

Кандидат туралы мәліметтердің Нысаны
Келісімі туралы өтініш
Формы Сведений о кандидатах и Заявл о согласии

1

 

almuhambetov

Көлкебаев Талғат Омарбекұлы
Мәртөк аудандық
мәслихатының хатшысы

 

      Телефон доверия

ГУ «Аппарат Мартукского районного маслихата»   сообщает телефон         доверия для обращения по вопросам нарушений норм антикоррупционного законодательства, Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» и Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан работниками аппарата районного маслихата: