Печать

Мәртөк аудандық мәслихаты – жергілікті өкілді орган, өзінің жұмысын 1994 жылы 18 наурыздан бастап орындап келеді. Аудандық мәслихаттың бірінші шақырылымына хатшы болып депутат Төлеген Табанов сайланды, екінші (1999-2003 жж.) және үшінші (2003-2007 жж.) шақырылымына – Үсен Жаманшалов, төртінші (2007-2012 жж.) және бесінші шақырылымына хатшы болып Амантай Смағұлов сайланды. Аудандық мәслихаттың алтыншы шақырылымының хатшысы болып Адильбек Тукешұлы Альмухамбетов сайланды.

Барлық депутаттардың саны – 12, аудандық мәслихатта үш тұрақты комиссиялар құрылды:

Бюджет, экономикалық дамыту және кәсіпкерлік қызмет мәселелер жөніндегі тұрақты комиссия

Комиссия төрағасы:
Хусаинова Назым Болатқызы – №8 Қызылжар сайлау округінің депутаты;

Комиссия мүшелері:
Аткиев Аманғос Түгелұлы – №6 Аққұдық сайлау округінің депутаты;

Гончарюк Виктор Иванович – №12 Байнассай сайлау округінің депутаты;

Джамалова Рафига Эйвазовна – №4 Бөкенбай батыр сайлау округінің депутаты;

Агроөнеркәсіптік кешені, құрылыс және тұрғын ұй-коммуналдық шаруашылығы мәселелер жөніндегі тұрақты комиссия

Комиссия төрағасы:
Үсенов Серғали Жұмағалиұлы – №2 Есет сайлау округінің депутаты;

Комиссия мүшелері:
Мүлкаев Бақытжан Ілімжанұлы - №9 Родников сайлау округінің депутаты;

Урясов Владимир Федорович – №7 Қаратаусай сайлау округінің депутаты;

Шакиров Ильдар Фаритович – №1 Абай сайлау округінің депутаты;

Әлеуметтік-мәдени дамыту, заңдылық және құқық тәртібі мәселелер
жөніндегі тұрақты комиссия

Комиссия төрағасы:
Абдуллин Бердіқұл Тайбасұлы – №10 Сарыжар сайлау округінің депутаты;

Комиссия мүшелері:
Тұрлығұлова Макуза Аманғалиқызы – №11 Қаратоғай сайлау округінің депутаты;

Кужаков Айбек Бауыржанұлы – №5 Жайсан сайлау округінің депутаты.

 ---------

Мартукский районный маслихат – местный представительный орган, осуществляет свою деятельность с 18 марта 1994 года. Секретарём районного маслихата первого созыва был избран депутат Тулеген Табанов, секретарём второго (1999-2003 гг.) и третьего (2003-2007 гг.) созывов – Усен Жаманшалов, секретарём четвертого (2007-2012 гг.) и пятого созывов Амантай Исмагулов. Секретарем районного маслихата шестого созыва избран Альмухамбетов Адильбек Тукешевич.

Всего депутатов – 12, в раймаслихате образованы три постоянных комиссии:

Постоянная комиссия по вопросам бюджета, экономического развития
и предпринимательской деятельности

Председатель комиссии:
Хусаинова Назым Булатовна – депутат Кызылжарского избирательного округа №8;

Члены комиссии:
Аткиев Амангос Тугелевич – депутат Аккудыкского избирательного округа №6;

Гончарюк Виктор Иванович – депутат Байнассайского избирательного округа №12;

Джамалова Рафига Эйвазовна – депутат Бокенбай бат. избирательного округа №4;

Постоянная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Председатель комиссии:
Усенов Сергали Жумагалиевич – депутат Есетовского избирательного округа №2;

Члены комиссии:
Мулькаев Бахытжан Илимжанович – депутат Родниковского избирательного округа № 9;

Урясов Владимир Федорович – депутат Каратаусайского избирательного округа №7;

Шакиров Ильдар Фаритович – депутат Абайского избирательного округа №1;

Постоянная комиссия по вопросам социально-культурного развития,
законности и правопорядка

Председатель комиссии:
Абдуллин Бердикул Тайбасович – депутат Сарыжарского избирательного округа №10;

Члены комиссии:
Турлыгулова Макуза Амангалиевна – депутат Каратогайского избирательного округа №11;

Кужаков Айбек Бауыржанович – депутат Жайсанского избирательного округа №5.